Zarząd Powiatu
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

piątek, 27 sierpnia 2010 08:14

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu.
Skład Zarządu Powiatu:
Przewodniczący: Andrzej Ciołek- Starosta
Grażyna Barbara Senda - Wicestarosta
Członkowie Zarządu:
Stefan Piech
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Jan Osiński
 
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
 
Działalność Zarządu Powiatu jest jawna.
Ograniczenia jawności działalności Zarządu mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 
Jawność
działania Zarządu obejmuje w szczególności prawo obywateli do:
 • wstępu na sesję rady powiatu,
 • wstępu na posiedzenia komisji,
 • uzyskiwania informacji,
 • dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych powiatu, w tym protokołów posiedzeń Zarządu.
Zarząd Powiatu udziela mediom informacje o swojej działalności.

Zakres zadań i kompetencje Przewodniczącego Zarządu:
 • Przygotowanie projektu porządku obrad zarządu.
 • Określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu.
 • Przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad.
 • Zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
 • W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
 • Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
 • W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, starosta przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia.
 • Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
 • Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
 • W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
 • Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
Zadania Zarządu:
 • Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
 • Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
 • Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwały rady powiatu chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
 • Zarząd Powiatu wykonuje uchwały powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał rady.
 • Wykonywanie uchwał rady.
 • Gospodarowanie mieniem powiatu.
 • Wykonywanie budżetu powiatu.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu po zasięgnięciu opinii właściwych komisji rady powiatu - z zastrzeżeniem § 35 ust. 5.
 
Poprawiane: wtorek, 02 grudnia 2014 16:21

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna